Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

člen skupiny ÚJV

cz en

Domů > Projekty

Projekty

Významné projekty, na nichž se společnost VZÚ Plzeň podílí:

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program Centra kompetence

Webová prezentace

Cíl projektu

 • Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství.

Doba řešení

 • 03/2012 - 12/2019

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Pavel Polach

Spolupříjemci

 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ČEZ, a. s.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • TES s.r.o.
 • ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov
 • MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program Centra kompetence

Cíl projektu

 • Projekt usiluje zavést do elektronových mikroskopů nové techniky odpovídající na potřeby nanotechnologií, vývoje pokročilých materiálů a aplikací nových poznatků biologie a medicíny. Jedná se o metody zobrazování krystalů včetně dvourozměrných, nevodivých povrchů, zobrazování pomocí vlnově optických kontrastů, aj. Budou vyvinuty nové materiály, technologie jejich zpracování a nové stavební prvky rastrovacích elektronových mikroskopů doprovázené odpovídající metodikou.

Doba řešení

 • 03/2012 - 12/2019

Příjemce

 • FEI Czech Republic s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • DELONG INSTRUMENTS a.s.
 • CRYTUR, spol. s r.o.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Optimalizovanou technologií připravit svarové spoje hmotných dílů parních turbín jako jsou svařované rotory a svary litých částí (ventil, těleso) s potrubím z pokročilých žáropevných ocelí a slitin v podmínkách průmyslové výroby a ověřit jejich odolnost proti creepovému a únavovému poškození.
  Vypracovat zrychlenou metodiku pro hodnocení přípustnosti trhlin v tělesech parních turbín vyvolaných působením únavy a tečení. Metodiku ověřit a na reálných trhlinách stanovit zbytkovou životnost.

Doba řešení

 • 07/2014 - 12/2017

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.

Spolupříjemci

 • Doosan Škoda Power

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

  Hlavním cílem výzkumného a vývojového projektu je zpracovat metodiku, která umožní návrh stavebnicových ložiskových systémů pro horizontální uložení hřídelů točivých strojů dle specifických požadavků zákazníků. Tak bude možné zkonstruovat, vyrobit a otestovat prototypy tří typů stavebnicových ložiskových systémů s patkovým, přírubovým a přírubovým středovým uchycením. Hlavním projektovým výstupem vedle metodiky a prototypů tří základních typů stavebnicových ložiskových systémů budou numerické modely ložiskového stojanu i celé sestavy pro výpočet přirozeného odvodu tepla, provozu ložiska v různých podmínkách.

Doba řešení

  01/2013 - 12/2015

Příjemce

  GTW Bearings s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Jan Hyrát
 • Západočeská universita v Plzni

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TIP

Cíl projektu

 • Cílem projektu je kvalifikace přídavného svařovacího materiálu typu Inconel 52 a technologie svařování pro opravy tlakové nádoby reaktoru VVER 1000, tzn. technologie, která nevyžaduje předehřev během svařování a provedení tepelného zpracování po svařování.

Doba řešení

 • 01/2012 - 12/2015

Příjemce

 • ŠKODA JS a.s.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • ÚJV Řež a.s.
 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Projekt je zaměřen na aplikovatelný výzkum a experimentální vývoj žárově stříkaných povlaků určených pro aplikaci na povrchy vysoce namáhaných komponent především energetických zařízení. Stěžejním úkolem projektu je stanovit únavovou životnost materiálů opatřených žárovým nástřikem a určit jejich korozní odolnost v podmínkách horké páry. Hlavním cílem projektu je vyvinout prototypy vybraných komponent energetických zařízení, určené k provozním zkouškám.

Doba řešení

 • 01/2012 - 12/2015

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Ing. Jan Schubert

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Vyvinout oběžnou lopatku se zvýšenou korozní odolností proti pittingu, koroznímu praskání a korozní únavě pro lopatkování NT stupňů jaderných a fosilních bloků v přechodové oblasti kondenzace páry. Navrhnout režim tepelného zpracování lopatkových materiálů pro dosažení optimálních mechanických pevnostních charakteristik a korozní odolnosti lopatek, včetně způsobu kontroly jeho korektního provedení. Navržení a ověření progresivních metod modifikace povrchu lopatek vedoucích k zvýšené odolnosti ke koroznímu praskání a bodové korozi v prostředí mokré znečištěné páry.

Doba řešení

 • 07/2014 - 12/2017

Příjemce

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • Doosan Škoda Power

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Cílem návrhu je využití hybridní skříně kolejového vozidla, k výzkumu a vývoji dalších komponent vozidla, které jsou pro vozidla metra klíčové, využívají nejnovější poznatky v oboru a budou na současné technické úrovni.
  Jsou to následující komponenty:
  • výzkum a vývoj dveřního systému předsuvných dveří, který bude splňovat normu ČSN EN 14 752. Dveřní systém bude využívat nové poznatky z pohonu a nové materiály dveřních křídel s optimální hmotností.
  • výzkum a vývoj systému větraní salonu pro cestující, zahrnující celkovou koncepci, větrací jednotku, větrací kanály a výstup vzduchu do prostoru pro cestující. Současně s tím bude řešena redundance (náhrada) funkce jednoho agregátu druhým, v případě poruchy.
  • výzkum a vývoj strukturálních komponent, především nevypružených hmot podvozku z kompozitních materiálů.
  Jedná se o komponenty, jejichž vývoj má delší časovou náročnost a budou k dispozici pro využití při vývoji nových vozidel metra pro zákazníky.

Doba řešení

 • 07/2014 - 12/2017

Příjemce

 • Západočeská universita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Milan Schuster
 • LA composite s.r.o.
 • Pars Komponenty s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46
301 00, Plzeň
tel: +420 371 430 700
e-mail: vyzkum@vzuplzen.cz
IČO: 47718684, DIČ: CZ47718684