15. konference „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“

Již 15. konference „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“ proběhla od 21. do 23. září, podobně jako to minulá, v hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních. Tentokrát nemohla být dodržena obvyklá perioda tří let, neboť v původně plánovaném termínu v červnu 2020 bylo její uskutečnění znemožněno opatřeními proti šíření koronaviru a přihlášení účastníci z velké části odmítli uspořádání on-line konference. Konferenci zorganizoval Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. společně s Ústavem materiálového inženýrství Strojní fakulty ČVUT v Praze, Inženýrskou akademií České republiky a Českou společností pro nové materiály a technologie.

Na základě dohody se slovenskými partnery se tato akce střídala v ročních intervalech
s konferencemi „Metallography“ a „Fraktografia“ pořádanými na Slovensku, ty se však v nedávné minulosti spojily v jednu. Zatímco „Metallography“ je mezinárodní konferencí zaměřenou spíše na teoretické problémy a „Fraktografia“ byla věnována porušování materiálu a jeho projevům na lomových plochách, konference „Přínos metalografie“, jak už název napovídá, se zabývá řešením praktických výrobních a provozních problémů při využití metalografie (materiálografie) a fraktografie.

Ústředním tématem bylo, podobně jako v minulých ročnících, uplatnění tradičních
i moderních technik a metod zkoumání struktury materiálů při řešení příčin výrobních
a provozních vad a havárií strojních dílů a konstrukcí. Hlavními oblastmi byly:

  • řešení výrobních a provozních problémů metodami materiálografie a fraktografie
  • nové techniky a metodiky v metalografii
  • uplatnění metalografie ve svařování

Na akci se sešlo 66 pracovníků z institucí zabývajících se metalografií, dnes již spíše můžeme hovořit o materiálografii. Na konferenci bylo prezentováno 36 přednášek a 6 firemních prezentací (LECO Instrumente Plzeň spol. s r.o., Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Metalco Testing, s.r.o., Hanyko Praha s.r.o., TSI System s.r.o. a ANAMET s.r.o.). Účast
i v letošním roce byla ovlivněna epidemiologickou situací. Konference si nemohla dát do názvu tradiční označení česko-slovenská, neboť ze Slovenské republiky nikdo nepřijel. Potěšující však byla přítomnost mladých kolegyň a kolegů. K jejich účasti by mělo přispět
i to, že organizátoři konference se snaží udržet vložné na nízké úrovni (za posledních dvanáct let se nijak výrazně nezvýšilo). Odborný program konference lze hodnotit jako velmi dobrý. Svědčila o tom i přítomnost účastníků v přednáškovém sále, přestože během konání konference bylo krásné babí léto lákající spíše k vycházkám do centra lázní a do okolní nádherné přírody. Vybrané příspěvky budou uveřejněny v časopise Key Engineering Materials.

Za organizátora konference VZÚ Plzeň Josef Kasl