Etický kodex

Legalita

 • Během pracovní činnosti dodržujeme etické zásady a všechny platné a účinné právní předpisy regulující příslušnou činnost, včetně respektování standardů a dalších dokumentů daného oboru činnosti.
 • Netolerujeme a nepodporujeme porušování lidských práv a svobod, podvodná jednání, korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže, diskriminaci nebo jiná nezákonná jednání. 

Zákazníci

 • Se všemi našimi zákazníky vždy jednáme transparentně a čestně.
 • Naše služby poskytujeme kvalifikovaně, profesionálně. Hledáme taková řešení, která v nejvyšší možné míře vyhovují potřebám zákazníků a požadavkům ochrany spotřebitele.

Zaměstnanci

 • Jednáme s každým jednotlivcem s respektem a slušností a dodržujeme lidská práva v souladu s příslušnými právními předpisy, předpisy EU, mezinárodními smlouvami.
 • Se zaměstnanci a kolegy jednáme vždy bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní stav, náboženské vyznání, víru či světový názor nebo další kritéria, které příslušný právní předpis zakazuje zohledňovat.
 • Svým zaměstnancům vytváříme pozitivní pracovní prostředí, kde mohou rozvíjet svůj potenciál a profesně růst. Neakceptujeme jakoukoliv formu diskriminace a obtěžování.

Dodavatelé (obchodní partneři)

 • S našimi dodavateli vždy jednáme s respektem a poctivostí. Požadujeme od nich dodržování našich etických standardů a pravidel.
 • Usilujeme o navazování obchodních vztahů s partnery, kteří mají dobrou pověst a kteří se při svém podnikání zabývají pouze zákonnými činnostmi.
 • Dodržujeme pravidla mezinárodního obchodu.

Veřejná správa a ostatní instituce

 • Dodržujeme při jednáních s představiteli veřejných orgánů a ostatními institucemi nejvyšší možnou míru korektnosti a transparentnosti, s respektováním rolí, které obě strany přestavují.

Ochrana soukromí a dat

 • Zpracováváme osobní údaje pouze k legitimním účelům, vyplývajícím z příslušných právních předpisů a smluvních vztahů, popř. na základě souhlasu subjektu osobních údajů.
 • Chráníme obchodní tajemství i další interní informace a bráníme jejich úniku či zneužití pro získání neoprávněných výhod.

Střet zájmů

 • Předcházíme a zamezujeme možnému střetu zájmů soukromých aktivit a zastávané pracovní pozice. V případě zjištění možného střetu zájmů písemně informujeme nadřízeného zaměstnance či jednatele VZÚ.
 • Používáme zdroje a prostředky společnosti VZÚ výhradně pro plnění úkolů pro společnost VZÚ.

Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce

 • Dodržujeme veškeré právní předpisy vztahující se k bezpečnosti provozu, péči o životní prostředí, ochraně zdraví a bezpečnosti práce.
 • Vytvářejme a udržujme bezpečné pracovní prostředí, předcházejme zraněním na pracovišti a omezujme rizika a starejme se o nejlepší možná preventivní opatření proti úrazům a nemocem z povolání.
 • Minimalizujeme zatížení životního prostředí a soustavně zlepšujeme ochranu životního prostředí.
 • Netolerujeme porušování pracovněprávní legislativy.

Nepřípustné platby a dary

 • Nikdy nenabízíme obchodní pozornost (například dar, příspěvek či zábavu), pokud by za daných okolností mohla být vnímána jako korupce nebo střet zájmů.
 • Nikdy nenabízíme, neslibujeme, neschvalujeme žádný dar s cílem získat či udržet neoprávněnou výhodu nebo dar, který by za daných okolností působil nepatřičně.

Prevence praní špinavých peněz

 • Dodržujeme příslušné právní předpisy, které zakazují praní špinavých peněz, podporu a financování terorismu a které ukládají povinnost ohlásit hotovostní či podezřelé transakce.
 • Nepřipouštíme platby v hotovosti nebo prostřednictvím peněžních nástrojů, které nemají žádnou spojitost se zákazníkem, či byly odhaleny jako mechanismy sloužící k praní špinavých peněz.
 • Dodržujeme zásadu „znej svého zákazníka“ a prověřujeme jejich důvěryhodnost.

Pravidla hospodářské soutěže

 • Vyhýbáme se jakýmkoli kontaktům s konkurenty, které by mohly zavdat příčinu k podezření z účasti VZÚ na zakázaných dohodách či ujednáních narušujících soutěž.
 • Vyvarujeme se šíření nepravdivých informací o konkurenci, jejich produktech či službách.
 • Nikdy nehovoříme s třetí osobou, která může konkurovat společnosti VZÚ, o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které mohou být předmětem konkurence.
 • Nenavrhujeme a neuzavíráme dohody s žádným konkurentem o podmínkách omezujících vzájemnou soutěž.
 • Nikdy nenavrhujeme nebo neuzavíráme žádné smlouvy nebo neformální dohody, písemné nebo ústní, se zákazníky (soutěžiteli), které omezují svobodu zákazníka v soutěži, zejména ohledně ceny a území, za kterou, a na kterém tento zákazník může dále prodat nebo pronajmout produkt nebo službu společnosti VZÚ.

Genderová antidiskriminační politika

 • Ctíme zásadu rovného zacházení s muži a ženami, čímž se rozumí neexistence žádné přímé nebo nepřímé diskriminace na základě pohlaví.
 • Uplatňujeme afirmativní / pozitivní akce, tedy opatření zaměřená na určitou skupinu, která mají za cíl vyloučit diskriminaci a předcházet jí, nebo napomoci vyrovnat znevýhodnění vycházející z tradičních postojů, chování a struktur.
 • Dodržujeme zásadu poskytování stejné mzdy a jiných peněžních plnění, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty.
 • Zachováváme princip genderového mainstreamingu, tedy postoje k odstraňování nerovnosti mezi pohlavími. Je založen na tom, že v koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech se ve všech fázích jejich přípravy a provádění jako jedno z hodnotících hledisek používá i hodnocení pozitivního nebo negativního dopadu rozhodnutí na muže a ženy.