Plán genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dále jen VZÚ Plzeň) představuje dokument, stanovující přístup společnosti VZÚ Plzeň k otázce genderové rovnosti.

Stanovení konkrétních cílů a aktivit vedoucích k jejich dosažení uvedených v plánu genderové rovnosti VZÚ Plzeň (dále jen GEP VZÚ Plzeň) je efektivním nástrojem k dosažení hlavního cíle, jímž je snížení nerovnosti mezi muži a ženami a posílení rozmanitosti, pokud jde například o věk, kulturu, výkonnost, sexuální orientaci, mnohojazyčnost atd.

Forma a obsah GEP VZÚ Plzeň reaguje na požadavky definované v Akčním plán EU pro rovnost žen a mužů (GAP) III Evropské komise (25. listopadu 2020) a zprávy ‘Triangle Task Force’ Guideline Paper on ‘Research evaluation in a context of Open Science and gender equality“  Výboru pro Evropský výzkumný prostor (ERAC, European Research Area and Innovation Committee) (2. června 2021), týkající se pokynů k provedení změn v procesu a metodách hodnocení, a to tak, aby byly v souladu s principy otevřené vědy a rovnosti pohlaví.

Základní cíle, ke kterým implementace GEP VZÚ Plzeň směřuje, jsou definovány v souladu s tzv. Cestovní mapou Evropského výzkumného prostoru pro léta 2015-2020 Výboru pro Evropský výzkumný prostor „ERA Priority 4“ následovně:

 1. Genderová vyváženost ve výzkumných týmech, včetně manažerských struktur
 2. Genderová vyváženost v rozhodovacích pozicích
 3. Integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací

Pravidla pro tvorbu GEP

Pro stanovení cílů v rámci jednotlivých prioritních oblastech a volbu konkrétních aktivit, vedoucích k jejich efektivnímu dosažení je nutné realizovat následující kroky:

 1. Analyzovat dostupná data týkající se stavu genderové problematiky na pracovištích VZÚ Plzeň
 2. Získat podporu vedení VZÚ Plzeň pro realizaci jednotlivých aktivit
 3. Identifikovat osoby, zodpovědné za implementaci jednotlivých aktivit
 4. Formulovat jednotlivé cíle a aktivity
 5. Zajistit zdroje (personální a finanční) pro jejich realizaci
 6. Identifikovat ukazatele umožňující monitorování implementace a pokroku GEP v navazujících letech

Struktura GEP VZÚ Plzeň je v souladu s doporučením Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans rozdělena do tří základních rovin:

 1. Institucionální rovina: Opatřeni zohledňující vnitřní strukturu a fungování instituce jako celku
 2. Kulturní rovina: Procesy zvyšující genderovou rovnováhu s důrazem na vystupování instituce navenek
 3. Individuální rovina: Podpora genderové rovnosti s ohledem na každého jednotlivce

V těchto třech rovinách je zohledněno pět doporučených oblastí:

 1. Slaďování osobního a pracovního života a organizační kultura
 2. Genderová vyváženost ve vedení a rozhodování
 3. Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
 4. Začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu
 5. Opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování

Oblast 1:

Oblast týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, organizační kultury a potírání stereotypů v dosahování rovnováhy mezi prací, rodičovstvím a/nebo pečovatelskými činnostmi, posílením sdílené kultury rovných příležitostí a hodnoty inkluze. Hlavním cílem v Oblasti 1 je bojovat proti genderovým stereotypům a dbát na poskytování podpory také nedostatečně zastoupeným komunitám.

Oblast 2:

Druhá oblast sleduje genderovou vyváženost na vedoucích pozicích a v rozhodovacích orgánech, prosazování novelizace předpisů a realizace opatření na podporu genderové vyváženosti řídících orgánů a struktur, jakož i při organizaci a pořádání vědeckých akcí.

Oblast 3:

Třetí oblast prosazuje genderovou rovnost při náboru a přijímání nových zaměstnanců, v kariérním postupu stávajících zaměstnanců a rovnost v hodnotících a výběrových komisích.

Oblast 4:

Čtvrtá oblast se zaměřuje na gender a jeho průsečíky s obsahem výzkumu, tématy řešenými v rámci VaV dotačních projektů i komerčně financovaného výzkumu.

Oblast 5:

Pátá oblast se zaměřuje na boj proti genderově podmíněnému násilí, sexuálnímu a morálnímu obtěžování především formou preventivních akcí a iniciativ ke zvýšení povědomí o problematice genderu.

Základní atributy GEP VZÚ Plzeň

 1. GEP VZÚ Plzeň je veřejným dokumentem dostupným na webových stránkách společnosti
 2. Pro tvorbu a implementaci GEP VZÚ Plzeň jsou alokovány zdroje
 3. Relevantní data jsou monitorována a pravidelně vyhodnocována v souvislosti s kontrolou plnění GEP VZÚ Plzeň
 4. VZÚ Plzeň průběžně buduje kapacity pro implementaci GEP

Ad 1) Průběh implementace GEP VZÚ Plzeň je každoročně zveřejňován na webových stránkách VZÚ Plzeň

Ad 2) Pro tvorbu a implementaci byl ustanoven pracovní tým GEP ve složení:

 1. Koordinátorka GEP:                       Mgr. Martina Chalupská, Ph.D.
 2. HR koordinátorka:                         Miroslava Kozáková
 3. Manažer kvality:                            Ing. Jiří Košek

Ad 3) Monitorování a shromažďování údajů o zaměstnaných osobách rozdělené dle genderu. ZO: HR koordinátorka; Vyhodnocování a přezkoumávání GEP VZÚ Plzeň v pravidelných intervalech, v souladu s příručkou jakosti. ZO: Manažer kvality, Koordinátorka GEP.

Ad 4) VZÚ Plzeň zajišťuje pravidelná i nepravidelná školení vedoucích pracovníků v oblasti HR a managementu s obsahem zohledňujícím problematiku genderové rovnosti. ZO: HR koordinátorka

Související dokumenty

Aktivní přístup ke snižování genderových nerovností je nedílnou součástí kultury společnosti VZÚ Plzeň. Tento přístup se zobrazuje i v dalších souvisejících dokumentech VZÚ Plzeň:

 1. RR-2021_09 – Etický kodex
 2. RR-2021_01 – Kultura bezpečnosti. Soubor charakteristik a osobních postojů ve VZÚ Plzeň a myšlení lidí
 3. TOS-02 – Výcvik. Plánování a zabezpečování vzdělávání
 4. TOS-10 – Ochrana osobních údajů ve VZÚ Plzeň. GDPR

Akční plán genderové rovnosti na období 2021-2025

Součástí plánu genderové rovnosti je i akční plán na roky 2021 – 2025.