VZÚ Plzeň O firmě Projekty VaV

Projekty VaV

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program Centra kompetence

Webová prezentace

Cíl projektu

 • Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství.

Doba řešení

 • 03/2012 - 12/2019

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Pavel Polach

Spolupříjemci

 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ČEZ, a. s.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • TES s.r.o.
 • ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov
 • MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Elektronová mikroskopie

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program Centra kompetence

Cíl projektu

 • Projekt usiluje zavést do elektronových mikroskopů nové techniky odpovídající na potřeby nanotechnologií, vývoje pokročilých materiálů a aplikací nových poznatků biologie a medicíny. Jedná se o metody zobrazování krystalů včetně dvourozměrných, nevodivých povrchů, zobrazování pomocí vlnově optických kontrastů, aj. Budou vyvinuty nové materiály, technologie jejich zpracování a nové stavební prvky rastrovacích elektronových mikroskopů doprovázené odpovídající metodikou.

Doba řešení

 • 03/2012 - 12/2019

Příjemce

 • FEI Czech Republic s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • DELONG INSTRUMENTS a.s.
 • CRYTUR, spol. s r.o.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Výzkum a vývoj povlaků z obrusitelných materiálů pro zvýšení termické účinnosti turbovrtulového leteckého motoru

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TRIO

Cíl projektu

 • Cílem projektu je výzkum a vývoj pokročilých materiálů a technologií žárového nástřiku pro aplikace povlaků ve studené kompresorové a horké turbínové části leteckého turbovrtulového motoru a jeho derivátů za účelem dosažení snížení tlakových ztrát a zvýšení termické účinnosti motoru. Snížení tlakových ztrát bude dosaženo prostřednictvím aplikace materiálů obrusitelných povlaků v oblasti radiální vůle mezi rotorovými a statorovou částí motoru.

Doba řešení

 • 01/2016 - 12/2018

Příjemce

 • GE Aviation Czech s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Vysoké učení technické v Brně

Vývoj nové modulární řady čelních a kuželo-čelních převodovek

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK - Aplikace

Cíl projektu

 • Cílem projektu je vyvinout novou řadu čelních a kuželo-čelních převodovek primárně pro průmyslové aplikace, která by dosahovala špičkových parametrů zejména s ohledem na vnější rozměry, hmotnost a stejně tak celkovou účinnost, a zároveň by se vyznačovala vysokou modularitou, tj. sdílením identických dílů a podcelků, za účelem snížení.

Doba řešení

 • 01/2017 - 12/2019

Příjemce

 • Wikov Gear s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Wikov MGI
 • Orbital Czech

Podvozek elektrické vlakové jednotky s vnitřním rámem

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK - Aplikace

Cíl projektu

Cílem projektu je vyvinout zcela nový typ podvozku pro kolejová vozidla. VZÚ Plzeň se bude podílet následujícími činnostmi:

 • Teoretický výzkum pevnosti, životnosti rámu a dalších vlastností podvozku pomocí počítačových výpočtů a simulací
 • Výzkum materiálových vlastností
 • Výzkum pevnostních a únavových vlastností rámu podvozku
 • Výzkum jízdních vlastností

Doba řešení

 • 01/2017 - 12/2019

Příjemce

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Rozšíření vývojových kapacit v oblasti plazmových nástřiků

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK - Potenciál

Cíl projektu

 • Projekt rozšíří stávající výzkumně inovační kapacity v oblasti plazmových nástřiků, napomůže výše uvedenou strategii naplňovat, neboť poskytne prostředky a kapacity pro vývoj nových produktů a aplikací ochranných vrstev nanášených pomocí plazmových technologií za účelem zvýšení odolnosti proti korozi, zlepšení tribologických vlastností, zvýšení žáruvzdornosti či žárupevnosti aj

Doba řešení

 • 01/2017 - 9/2018

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Nová generace hydrodynamických průmyslových ložisek s technologiemi žárových nástřiků a laserových návarů

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TRIO

Cíl projektu

 • Předmětem tohoto projektu je výzkum vlastností žárově nanášených výstelek kluzných ploch ložisek, vypracování přesných metodik jejich aplikace v případě komerčního využití u společnosti GTW včetně vypracování metodiky pro konstrukční návrhy ložisek s žárovými nástřiky. Další oblastí, na kterou bude projekt okrajově zaměřen, je posouzení možností využití technologie laserového navařování funkčních ploch zejm. ve smyslu posouzení rozsahu předpokládaných teplotních deformací ložiska při aplikaci této technologie nanášení výstelky.

Doba řešení

 • 01/2018 - 12/2020

Příjemce

 • GTW Bearings s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Výzkum a vývoj korozně odolné NT lopatky pro parní turbíny

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Vyvinout oběžnou lopatku se zvýšenou korozní odolností proti pittingu, koroznímu praskání a korozní únavě pro lopatkování NT stupňů jaderných a fosilních bloků v přechodové oblasti kondenzace páry. Navrhnout režim tepelného zpracování lopatkových materiálů pro dosažení optimálních mechanických pevnostních charakteristik a korozní odolnosti lopatek, včetně způsobu kontroly jeho korektního provedení. Navržení a ověření progresivních metod modifikace povrchu lopatek vedoucích k zvýšené odolnosti ke koroznímu praskání a bodové korozi v prostředí mokré znečištěné páry.

Doba řešení

 • 07/2014 - 12/2017

Příjemce

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • Doosan Škoda Power

Výzkum a vývoj hmotnostně optimalizovaných komponentů pro kolejová vozidla

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Cílem návrhu je využití hybridní skříně kolejového vozidla, k výzkumu a vývoji dalších komponent vozidla, které jsou pro vozidla metra klíčové, využívají nejnovější poznatky v oboru a budou na současné technické úrovni.
  Jsou to následující komponenty:
  • výzkum a vývoj dveřního systému předsuvných dveří, který bude splňovat normu ČSN EN 14 752. Dveřní systém bude využívat nové poznatky z pohonu a nové materiály dveřních křídel s optimální hmotností.
  • výzkum a vývoj systému větraní salonu pro cestující, zahrnující celkovou koncepci, větrací jednotku, větrací kanály a výstup vzduchu do prostoru pro cestující. Současně s tím bude řešena redundance (náhrada) funkce jednoho agregátu druhým, v případě poruchy.
  • výzkum a vývoj strukturálních komponent, především nevypružených hmot podvozku z kompozitních materiálů.
  Jedná se o komponenty, jejichž vývoj má delší časovou náročnost a budou k dispozici pro využití při vývoji nových vozidel metra pro zákazníky.

Doba řešení

 • 07/2014 - 12/2017

Příjemce

 • Západočeská universita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Milan Schuster
 • LA composite s.r.o.
 • Pars Komponenty s.r.o.

Díly parních turbín se zvýšenou odolností proti působení creepu a únavového poškození

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Optimalizovanou technologií připravit svarové spoje hmotných dílů parních turbín jako jsou svařované rotory a svary litých částí (ventil, těleso) s potrubím z pokročilých žáropevných ocelí a slitin v podmínkách průmyslové výroby a ověřit jejich odolnost proti creepovému a únavovému poškození.
  Vypracovat zrychlenou metodiku pro hodnocení přípustnosti trhlin v tělesech parních turbín vyvolaných působením únavy a tečení. Metodiku ověřit a na reálných trhlinách stanovit zbytkovou životnost.

Doba řešení

 • 07/2014 - 12/2017

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.

Spolupříjemci

 • Doosan Škoda Power
VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl