Snižování emisí skleníkových plynů za podpory TA ČR a MZP

V rámci šesté veřejné soutěže programu Prostředí pro život podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2) Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí uspěl návrh projektu VZU a MMV s názvem „Zmapování dopadů snahy o snižování emisí skleníkových plynů pomocí příměsí vodíku na životnost stávající infrastruktury plynových energetických zařízení“. Cílem projektu je umožnit bezpečné zvyšování podílu ekologicky neutrálního vodíku ve vodíkovo-plynových směsích, v zařízeních využívajících v současnosti zemní plyn, a tím dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů. K dosažení tohoto cíle je nutné popsat vliv různé koncentrace vodíku na mechanické vlastnosti používaných konstrukčních materiálů např. plynovodů, aby se předešlo jejich nevratnému poškození vodíkovou křehkostí či korozí, a aby se zvýšila důvěra technické veřejnosti v bezpečnost používání vodíkovo-plynných směsí.