Výzkum a vývoj

Aktuálně řešené projekty

Celkem 7 projektů

Celkem 1 projekt

Celkem 2 projekty


Ukončené projekty

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Program INTER-EXCELLENCE – Podprogram INTER-EUREKA

Cíl projektu

 • Cílem projektu je na základě průmyslového výzkumu s účinnou mezinárodní spoluprací navrhnout a vyrobit v první fázi prototyp revolučního kompozitního podvozku s extrémně nízkou zátěží na okolní prostředí v okolí tratí a dále prokázat a v provozu ověřit inovativní konstrukční řešení podvozku a kvantitativně vyhodnotit jeho přínosy z pohledu nízkých hlukových emisí, nízké síly a vibrace působící na trať s následnou sníženou potřebou údržby tratí a sníženou potřebou oprav vlastního podvozku.

Doba řešení

 • 01/2018 – 09/2021

Příjemce

 • SVÚM a.s.

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, Zéta

https://www.tacr.cz/

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je na základě studia souvislostí mezi procesními parametry nástřiku a mikrostrukturními charakteristikami nanášených povlaků vyvinout technologii nástřiku povlaku na bázi keramiky. Vývoj technologie bude zaměřen na jedno z nejmodernějších nástřikových zařízení SinplexPro.

Doba řešení

 • 06/2019 – 05/2021

Příjemce

 • Západočeská univerzita v Plzni

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TRIO

Číslo projektu

FV430333

Cíl projektu

 • Předmětem tohoto projektu je výzkum vlastností žárově nanášených výstelek kluzných ploch ložisek, vypracování přesných metodik jejich aplikace v případě komerčního využití u společnosti GTW včetně vypracování metodiky pro konstrukční návrhy ložisek s žárovými nástřiky. Další oblastí, na kterou bude projekt okrajově zaměřen, je posouzení možností využití technologie laserového navařování funkčních ploch zejm. ve smyslu posouzení rozsahu předpokládaných teplotních deformací ložiska při aplikaci této technologie nanášení výstelky.

Doba řešení

 • 01/2018 – 12/2020

Příjemce

 • GTW Bearings s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Aplikace

Číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012312

Cíl projektu

 • Cílem projektu je vypracovat konstrukční dokumentaci pro následnou sériovou výrobu nových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu, která bude zajištěna tzv. hydrodynamickou hrází.

Doba řešení

 • 06/2018 – 12/2020

Příjemce

 • GTW Bearings s.r.o.

Spolupříjemce

 • Wikov Gear s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program Centra kompetence

https://www.tacr.cz/

Cíl projektu

 • Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství.

Doba řešení

 • 03/2012 – 12/2019

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Pavel Polach

Spolupříjemci

 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ČEZ, a. s.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • TES s.r.o.
 • ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov
 • MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program Centra kompetence

https://www.tacr.cz/

Cíl projektu

 • Projekt usiluje zavést do elektronových mikroskopů nové techniky odpovídající na potřeby nanotechnologií, vývoje pokročilých materiálů a aplikací nových poznatků biologie a medicíny. Jedná se o metody zobrazování krystalů včetně dvourozměrných, nevodivých povrchů, zobrazování pomocí vlnově optických kontrastů, aj. Budou vyvinuty nové materiály, technologie jejich zpracování a nové stavební prvky rastrovacích elektronových mikroskopů doprovázené odpovídající metodikou.

Doba řešení

 • 03/2012 – 12/2019

Příjemce

 • FEI Czech Republic s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • DELONG INSTRUMENTS a.s.
 • CRYTUR, spol. s r.o.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TRIO

Cíl projektu

 • Cílem projektu je výzkum a vývoj pokročilých materiálů a technologií žárového nástřiku pro aplikace povlaků ve studené kompresorové a horké turbínové části leteckého turbovrtulového motoru a jeho derivátů za účelem dosažení snížení tlakových ztrát a zvýšení termické účinnosti motoru. Snížení tlakových ztrát bude dosaženo prostřednictvím aplikace materiálů obrusitelných povlaků v oblasti radiální vůle mezi rotorovými a statorovou částí motoru.

Doba řešení

 • 01/2016 – 12/2018

Příjemce

 • GE Aviation Czech s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Vysoké učení technické v Brně

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Aplikace

Cíl projektu

 • Cílem projektu je vyvinout novou řadu čelních a kuželo-čelních převodovek primárně pro průmyslové aplikace, která by dosahovala špičkových parametrů zejména s ohledem na vnější rozměry, hmotnost a stejně tak celkovou účinnost, a zároveň by se vyznačovala vysokou modularitou za účelem racionalizace výroby.

Doba řešení

 • 01/2017 – 12/2019

Příjemce

 • Wikov Gear s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Wikov MGI
 • Orbital Czech

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Aplikace

Cíl projektu

Cílem projektu je vyvinout zcela nový typ podvozku pro kolejová vozidla. VZÚ Plzeň se bude podílet následujícími činnostmi:

 • Teoretický výzkum pevnosti, životnosti rámu a dalších vlastností podvozku pomocí počítačových výpočtů a simulací
 • Výzkum materiálových vlastností
 • Výzkum pevnostních a únavových vlastností rámu podvozku
 • Výzkum jízdních vlastností

Doba řešení

 • 01/2017 – 12/2019

Příjemce

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Potenciál

Cíl projektu

 • Projekt rozšíří stávající výzkumně inovační kapacity v oblasti plazmových nástřiků, napomůže výše uvedenou strategii naplňovat, neboť poskytne prostředky a kapacity pro vývoj nových produktů a aplikací ochranných vrstev nanášených pomocí plazmových technologií za účelem zvýšení odolnosti proti korozi, zlepšení tribologických vlastností, zvýšení žáruvzdornosti či žárupevnosti aj

Doba řešení

 • 01/2017 – 9/2018

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

https://www.tacr.cz/

Cíl projektu

 • Vyvinout oběžnou lopatku se zvýšenou korozní odolností proti pittingu, koroznímu praskání a korozní únavě pro lopatkování NT stupňů jaderných a fosilních bloků v přechodové oblasti kondenzace páry. Navrhnout režim tepelného zpracování lopatkových materiálů pro dosažení optimálních mechanických pevnostních charakteristik a korozní odolnosti lopatek, včetně způsobu kontroly jeho korektního provedení. Navržení a ověření progresivních metod modifikace povrchu lopatek vedoucích k zvýšené odolnosti ke koroznímu praskání a bodové korozi v prostředí mokré znečištěné páry.

Doba řešení

 • 07/2014 – 12/2017

Příjemce

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • Doosan Škoda Power

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

https://www.tacr.cz/

Cíl projektu

 • Cílem návrhu je využití hybridní skříně kolejového vozidla, k výzkumu a vývoji dalších komponent vozidla, které jsou pro vozidla metra klíčové, využívají nejnovější poznatky v oboru a budou na současné technické úrovni.
  Jsou to následující komponenty:
  • výzkum a vývoj dveřního systému předsuvných dveří, který bude splňovat normu ČSN EN 14 752. Dveřní systém bude využívat nové poznatky z pohonu a nové materiály dveřních křídel s optimální hmotností.
  • výzkum a vývoj systému větraní salonu pro cestující, zahrnující celkovou koncepci, větrací jednotku, větrací kanály a výstup vzduchu do prostoru pro cestující. Současně s tím bude řešena redundance (náhrada) funkce jednoho agregátu druhým, v případě poruchy.
  • výzkum a vývoj strukturálních komponent, především nevypružených hmot podvozku z kompozitních materiálů.

  Jedná se o komponenty, jejichž vývoj má delší časovou náročnost a budou k dispozici pro využití při vývoji nových vozidel metra pro zákazníky.

Doba řešení

 • 07/2014 – 12/2017

Příjemce

 • Západočeská universita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Milan Schuster
 • LA composite s.r.o.
 • Pars Komponenty s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

https://www.tacr.cz/

Cíl projektu

 • Optimalizovanou technologií připravit svarové spoje hmotných dílů parních turbín jako jsou svařované rotory a svary litých částí (ventil, těleso) s potrubím z pokročilých žáropevných ocelí a slitin v podmínkách průmyslové výroby a ověřit jejich odolnost proti creepovému a únavovému poškození.
  Vypracovat zrychlenou metodiku pro hodnocení přípustnosti trhlin v tělesech parních turbín vyvolaných působením únavy a tečení. Metodiku ověřit a na reálných trhlinách stanovit zbytkovou životnost.

Doba řešení

 • 07/2014 – 12/2017

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.

Spolupříjemci

 • Doosan Škoda Power

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Potenciál

 

Číslo projektu

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008673

Cíl projektu

 • Projekt rozšíří stávající výzkumně inovační kapacity v oblasti plazmových nástřiků, napomůže výše uvedenou strategii naplňovat, neboť poskytne prostředky a kapacity pro vývoj nových produktů a aplikací ochranných vrstev nanášených pomocí plazmových technologií za účelem zvýšení odolnosti proti korozi, zlepšení tribologických vlastností, zvýšení žáruvzdornosti či žárupevnosti aj. Výsledky výzkumných a vývojových aktivit budou v budoucnu komercializovány zejména u zákazníků z energetického a leteckého průmyslu a výrobců dopravní techniky.

Doba řešení

 • 01/2017 – 03/2019

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Seznam majetku pořízeného z dotace a seznam zkoušek, které lze provést na tomto zařízení pro jiné subjekty za tržních podmínek

Seznam majetku:
 • Žárový nástřik elektrickým obloukem (SmartArcTM)
 • Žárový nástřik plazmatem (SinplexProTM)
 • Tryskací kabina pro úpravu povrchu před aplikací žárového nástřiku
 • Soupis pořízeného majetku
Zkoušky:
 • Vývoj technologických postupů pro plazmové nástřiky včetně jejich experimentálního ověření.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Bližší informace: Ing. Bc. Zdeněk Česánek, Ph.D., EUR ING, tel. 734 368 550.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, TRIO

Číslo projektu

 • FV40165

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je aplikace moderní technologie žárového nástřiku jako alternativní povrchové ochrany komponent kolejových vozidel s přihlédnutím na prodloužení životnosti, jednorázové a kusové náklady a vlivu aplikace povrchové úpravy na životní prostředí. Komponenty budou vybírány z různých typů kolejových vozidel a to lokomotiv, elektrických jednopodlažních jednotek a tramvají podle způsobu zatížení, působení vnějších vlivů, tvarové složitosti a dalších kritérií.

Doba řešení

 • 05/2019 – 04/2022

Příjemce

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ZÉTA

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

TJ04000044

Cíl projektu

 • Cílem projektu je provést systematický aplikovaný výzkum materiálových, modálních a mechanických vlastností aditivně vyráběných dílů s úpravou povrchu technologií žárových nástřiků a depozice tenkých vrstev.

Doba řešení

 • 06/2020 – 04/2022

Příjemce

 • Západočeská univerzita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Innomia a.s.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, TRIO

Číslo projektu

 • FV40260

Cíl projektu

 • V navrhovaném projektu hodlají účastníci projektu transformovat svoje know-how do vývoje pokročilých systémů pro on-line měření a analýzy provozního zatížení konstrukcí, pro které budou paralelně vytvořeny virtuální numerické (výpočtové) modely. Zpřesněné informace o reálném provozu strojů a validované výpočtové modely umožní rychlejší, bezpečnější a spolehlivější návrh nových prototypů vozidel, strojů i jiných průmyslových zařízení.

Doba řešení

 • 06/2019 – 12/2022

Příjemce

 • Vision Consulting Automotive s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská Univerzita v Plzni
 • Advanced Engineering s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.