Projekty VaV

Poskytovatel, program

 • Mezinárodní výzva M-ERA.NET2 Call 2019
 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

Cíl projektu

 • Projekt se zabývá vývojem nové koncepce skeletu autobusu využitím vrstev z uhlíkových vláknových kompozitů a plnících pěn za účelem lokálního vyztužení celé konstrukce. Tato koncepce odlehčené konstrukce bude vhodnější a efektivnější pro autobusy s přidanou hmotou (elektrický, plynový nebo vodíkový pohon).

Doba řešení

 • 07/2020 – 12/2022

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Fatigue Analysis RI s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ZÉTA

Kód projektu

TJ04000044

Cíl projektu

 • Cílem projektu je provést systematický aplikovaný výzkum materiálových, modálních a mechanických vlastností aditivně vyráběných dílů s úpravou povrchu technologií žárových nástřiků a depozice tenkých vrstev.

Doba řešení

 • 06/2020 – 04/2022

Příjemce

 • Západočeská univerzita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Innomia a.s.

Poskytovatel, program

 • Národní centra kompetence 1

Cíl projektu

 • Cílem Národního centra pro energetiku je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu.

Doba řešení

 • 01/2019 – 12/2020

Příjemce

 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – Technická univerzita Ostrava

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • ČEZ, a. s.
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • COMTES FHT a.s.
 • ZAT a.s.
 • ŠKODA JS a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Vyncke s.r.o.
 • EGC – EnerGoConsult ČB, s.r.o.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • E.ON Distribuce, a.s.
 • MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. 
 • Smolo a.s.
 • ELVAC a. s.
 • ATEKO a.s.
 • ENERGON Dobříš, s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, Národní centra kompetence

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky, i na krátkodobé bezprostředně realizovatelné cíle v průmyslu.

Doba řešení

 • 01/2019 – 12/2020

Příjemce

 • České vysoké učení technické v Praze

Spolupříjemce

 • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • UNIVERZITA PARDUBICE
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • ŠKODA AUTO a. s.
 • TÜV SÜD Czech s.r.o.
 • VÚKV a.s.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • SIEMENS s.r.o.
 • Garrett Motion Czech Republic s.r.o. (EIH Czech s.r.o.)
 • BRANO a.s.
 • Advanced Engineering, s.r.o.
 • PLASMAMETAL, spol. s r.o.
 • Vision Consulting Automotive s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a. s.
 • SVOS, spol. s r.o.
 • DAKO-CZ, a.s.
 • KAR group, a.s.
 • PBS Turbo s.r.o.
 • EATON ELEKTROTECHNIKA s.r.o.
 • ZETOR TRACTORS a.s.
 • TRIBOTEC, spol. s r.o.
 • Sobriety s.r.o.
 • STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
 • DATRON – TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • VarioTec s.r.o.
 • ŠKODA ELECTRIC a.s.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, Zéta

Cíl projektu

 • Hlavnı́m cı́lem projektu je na základě studia souvislostı́ mezi procesnı́mi parametry nástřiku a mikrostrukturnı́mi charakteristikami nanášených povlaků vyvinout technologii nástřiku povlaku na bázi keramiky. Vývoj technologie bude zaměřen na jedno z nejmodernějších nástřikových zařízení SinplexPro.

Doba řešení

 • 06/2019 – 05/2021

Příjemce

 • Západočeská univerzita v Plzni

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND

Kód projektu

 • FW01010017

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje náhrada dosavadních povrchových protikorozních ochran leteckých materiálů za nové technologie, které jsou životnímu prostředí a lidskému zdraví méně škodlivé. Výstupem projektu budou ověřené technologie pro povrchové ochrany hliníkových a ocelových materiálů, které budou použity na výrobních pracovištích hlavního uchazeče a dalších účastníků projektu pro další výrobu.

Doba řešení

 • 01/2020 – 12/2022

Příjemce

 • Aircraft Industries, a.s.

Spolupříjemce

 • JIHLAVAN, a.s.
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
 • SVÚM a.s.
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND

Kód projektu

FW01010427

 

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je optimalizovat výrobní technologii tvarově složitých dílců forem pro lisování žárovzdorných směsí na hydraulických lisech. Optimalizace je nutná za účelem zvýšení kvality dílců formy a schopnosti vyrobit tvarově složité díly s dlouhou trvanlivostí. Dílčím cílem jsou technicko-organizační opatření výroby forem za účelem snížení celkových nákladů, zvýšení výrobních kapacit forem a tím i dosažení vyšší konkurenceschopnosti na světových trzích.

Doba řešení

 • 01/2020 – 12/2022

Příjemce

 • P-D Refractories CZ a.s.

Spolupříjemce

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Potenciál (Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008673)

Cíl projektu

 • Projekt rozšíří stávající výzkumně inovační kapacity v oblasti plazmových nástřiků, napomůže výše uvedenou strategii naplňovat, neboť poskytne prostředky a kapacity pro vývoj nových produktů a aplikací ochranných vrstev nanášených pomocí plazmových technologií za účelem zvýšení odolnosti proti korozi, zlepšení tribologických vlastností, zvýšení žáruvzdornosti či žárupevnosti aj. Výsledky výzkumných a vývojových aktivit budou v budoucnu komercializovány zejména u zákazníků z energetického a leteckého průmyslu a výrobců dopravní techniky.

Doba řešení

 • 01/2017 – 3/2019

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Seznam majetku pořízeného z dotace a seznam zkoušek, které lze provést na tomto zařízení pro jiné subjekty za tržních podmínek.

Seznam majetku

 • Žárový nástřik elektrickým obloukem (SmartArcTM)
 • Žárový nástřik plazmatem (SinplexProTM)
 • Tryskací kabina pro úpravu povrchu před aplikací žárového nástřiku
 • Soupis pořízeného majetku

Zkoušky

 • Vývoj technologických postupů pro plazmové nástřiky včetně jejich experimentálního ověření.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Bližší informace: Ing. Bc. Zdeněk Česánek, Ph.D., EUR ING, tel. 734 368 550.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Aplikace

Číslo projektu

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012312

Cíl projektu

 • Cílem projektu je vypracovat konstrukční dokumentaci pro následnou sériovou výrobu nových ložisek s vysokou stabilitou chodu v nezatíženém stavu, která bude zajištěna tzv. hydrodynamickou hrází.

Doba řešení

 • 06/2018 – 12/2020

Příjemce

 • GTW Bearings s.r.o.

Spolupříjemce

 • Wikov Gear s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, TRIO

 

Číslo projektu

FV40165

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je aplikace moderní technologie žárového nástřiku jako alternativní povrchové ochrany komponent kolejových vozidel s přihlédnutím na prodloužení životnosti, jednorázové a kusové náklady a vlivu aplikace povrchové úpravy na životní prostředí. Komponenty budou vybírány z různých typů kolejových vozidel a to lokomotiv, elektrických jednopodlažních jednotek a tramvají podle způsobu zatížení, působení vnějších vlivů, tvarové složitosti a dalších kritérií.

Doba řešení

 • 05/2019 – 04/2022

Příjemce

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, TRIO

 

Číslo projektu

FV40260

Cíl projektu

 • V navrhovaném projektu hodlají účastníci projektu transformovat svoje know-how do vývoje pokročilých systémů pro on-line měření a analýzy provozního zatížení konstrukcí, pro které budou paralelně vytvořeny virtuální numerické (výpočtové) modely. Zpřesněné informace o reálném provozu strojů a validované výpočtové modely umožní rychlejší, bezpečnější a spolehlivější návrh nových prototypů vozidel, strojů i jiných průmyslových zařízení.

Doba řešení

 • 06/2019 – 12/2022

Příjemce

 • Vision Consulting Automotive s.r.o.

Spolupříjemce

 • Západočeská Univerzita v Plzni
 • Advanced Engineering s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TRIO

Číslo projektu

FV430333

Cíl projektu

 • Předmětem tohoto projektu je výzkum vlastností žárově nanášených výstelek kluzných ploch ložisek, vypracování přesných metodik jejich aplikace v případě komerčního využití u společnosti GTW včetně vypracování metodiky pro konstrukční návrhy ložisek s žárovými nástřiky. Další oblastí, na kterou bude projekt okrajově zaměřen, je posouzení možností využití technologie laserového navařování funkčních ploch zejm. ve smyslu posouzení rozsahu předpokládaných teplotních deformací ložiska při aplikaci této technologie nanášení výstelky.

Doba řešení

 • 01/2018 – 12/2020

Příjemce

 • GTW Bearings s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

 Poskytovatel, program

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Program INTER-EXCELLENCE – Podprogram INTER-EUREKA

 

Cíl projektu

 • Cílem projektu je na základě průmyslového výzkumu s účinnou mezinárodní spoluprací navrhnout a vyrobit v první fázi prototyp revolučního kompozitního podvozku s extrémně nízkou zátěží na okolní prostředí v okolí tratí a dále prokázat a v provozu ověřit inovativní konstrukční řešení podvozku a kvantitativně vyhodnotit jeho přínosy z pohledu nízkých hlukových emisí, nízké síly a vibrace působící na trať s následnou sníženou potřebou údržby tratí a sníženou potřebou oprav vlastního podvozku.

Doba řešení

 • 01/2018 – 12/2020

Příjemce

 • SVÚM a.s.

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program Centra kompetence

Webová prezentace

Cíl projektu

 • Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení účinnosti, prodloužení životnosti, provozní spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických zařízení klasických i jaderných elektráren. Výzkum a vývoj nových technologií a materiálů bude mít za následek zvýšení konkurenceschopnosti výrobců a provozovatelů energetických zařízení. Projekt dále přispěje k výchově nové generace technické inteligence a rozvoji slábnoucího know-how v oblasti energetiky a energetického strojírenství.

Doba řešení

 • 03/2012 – 12/2019

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Pavel Polach

Spolupříjemci

 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • ČEZ, a. s.
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • TES s.r.o.
 • ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov
 • MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Elektronová mikroskopie

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program Centra kompetence

Cíl projektu

 • Projekt usiluje zavést do elektronových mikroskopů nové techniky odpovídající na potřeby nanotechnologií, vývoje pokročilých materiálů a aplikací nových poznatků biologie a medicíny. Jedná se o metody zobrazování krystalů včetně dvourozměrných, nevodivých povrchů, zobrazování pomocí vlnově optických kontrastů, aj. Budou vyvinuty nové materiály, technologie jejich zpracování a nové stavební prvky rastrovacích elektronových mikroskopů doprovázené odpovídající metodikou.

Doba řešení

 • 03/2012 – 12/2019

Příjemce

 • FEI Czech Republic s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • DELONG INSTRUMENTS a.s.
 • CRYTUR, spol. s r.o.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Výzkum a vývoj povlaků z obrusitelných materiálů pro zvýšení termické účinnosti turbovrtulového leteckého motoru

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TRIO

Cíl projektu

 • Cílem projektu je výzkum a vývoj pokročilých materiálů a technologií žárového nástřiku pro aplikace povlaků ve studené kompresorové a horké turbínové části leteckého turbovrtulového motoru a jeho derivátů za účelem dosažení snížení tlakových ztrát a zvýšení termické účinnosti motoru. Snížení tlakových ztrát bude dosaženo prostřednictvím aplikace materiálů obrusitelných povlaků v oblasti radiální vůle mezi rotorovými a statorovou částí motoru.

Doba řešení

 • 01/2016 – 12/2018

Příjemce

 • GE Aviation Czech s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Vysoké učení technické v Brně

Vývoj nové modulární řady čelních a kuželo-čelních převodovek

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Aplikace

Cíl projektu

 • Cílem projektu je vyvinout novou řadu čelních a kuželo-čelních převodovek primárně pro průmyslové aplikace, která by dosahovala špičkových parametrů zejména s ohledem na vnější rozměry, hmotnost a stejně tak celkovou účinnost, a zároveň by se vyznačovala vysokou modularitou za účelem racionalizace výroby.

Doba řešení

 • 01/2017 – 12/2019

Příjemce

 • Wikov Gear s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Wikov MGI
 • Orbital Czech

Podvozek elektrické vlakové jednotky s vnitřním rámem

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Aplikace

Cíl projektu

Cílem projektu je vyvinout zcela nový typ podvozku pro kolejová vozidla. VZÚ Plzeň se bude podílet následujícími činnostmi:

 • Teoretický výzkum pevnosti, životnosti rámu a dalších vlastností podvozku pomocí počítačových výpočtů a simulací
 • Výzkum materiálových vlastností
 • Výzkum pevnostních a únavových vlastností rámu podvozku
 • Výzkum jízdních vlastností

Doba řešení

 • 01/2017 – 12/2019

Příjemce

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Rozšíření vývojových kapacit v oblasti plazmových nástřiků

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, OPPIK – Potenciál

Cíl projektu

 • Projekt rozšíří stávající výzkumně inovační kapacity v oblasti plazmových nástřiků, napomůže výše uvedenou strategii naplňovat, neboť poskytne prostředky a kapacity pro vývoj nových produktů a aplikací ochranných vrstev nanášených pomocí plazmových technologií za účelem zvýšení odolnosti proti korozi, zlepšení tribologických vlastností, zvýšení žáruvzdornosti či žárupevnosti aj

Doba řešení

 • 01/2017 – 9/2018

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Výzkum a vývoj korozně odolné NT lopatky pro parní turbíny

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Vyvinout oběžnou lopatku se zvýšenou korozní odolností proti pittingu, koroznímu praskání a korozní únavě pro lopatkování NT stupňů jaderných a fosilních bloků v přechodové oblasti kondenzace páry. Navrhnout režim tepelného zpracování lopatkových materiálů pro dosažení optimálních mechanických pevnostních charakteristik a korozní odolnosti lopatek, včetně způsobu kontroly jeho korektního provedení. Navržení a ověření progresivních metod modifikace povrchu lopatek vedoucích k zvýšené odolnosti ke koroznímu praskání a bodové korozi v prostředí mokré znečištěné páry.

Doba řešení

 • 07/2014 – 12/2017

Příjemce

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.
 • Doosan Škoda Power

Výzkum a vývoj hmotnostně optimalizovaných komponentů pro kolejová vozidla

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Cílem návrhu je využití hybridní skříně kolejového vozidla, k výzkumu a vývoji dalších komponent vozidla, které jsou pro vozidla metra klíčové, využívají nejnovější poznatky v oboru a budou na současné technické úrovni.
  Jsou to následující komponenty:
  • výzkum a vývoj dveřního systému předsuvných dveří, který bude splňovat normu ČSN EN 14 752. Dveřní systém bude využívat nové poznatky z pohonu a nové materiály dveřních křídel s optimální hmotností.
  • výzkum a vývoj systému větraní salonu pro cestující, zahrnující celkovou koncepci, větrací jednotku, větrací kanály a výstup vzduchu do prostoru pro cestující. Současně s tím bude řešena redundance (náhrada) funkce jednoho agregátu druhým, v případě poruchy.
  • výzkum a vývoj strukturálních komponent, především nevypružených hmot podvozku z kompozitních materiálů.

  Jedná se o komponenty, jejichž vývoj má delší časovou náročnost a budou k dispozici pro využití při vývoji nových vozidel metra pro zákazníky.

Doba řešení

 • 07/2014 – 12/2017

Příjemce

 • Západočeská universita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Dr. Ing. Milan Schuster
 • LA composite s.r.o.
 • Pars Komponenty s.r.o.

Díly parních turbín se zvýšenou odolností proti působení creepu a únavového poškození

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, program ALFA

Cíl projektu

 • Optimalizovanou technologií připravit svarové spoje hmotných dílů parních turbín jako jsou svařované rotory a svary litých částí (ventil, těleso) s potrubím z pokročilých žáropevných ocelí a slitin v podmínkách průmyslové výroby a ověřit jejich odolnost proti creepovému a únavovému poškození.
  Vypracovat zrychlenou metodiku pro hodnocení přípustnosti trhlin v tělesech parních turbín vyvolaných působením únavy a tečení. Metodiku ověřit a na reálných trhlinách stanovit zbytkovou životnost.

Doba řešení

 • 07/2014 – 12/2017

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  Řešitel: Doc. RNDr. Josef Kasl, CSc.

Spolupříjemci

 • Doosan Škoda Power