Aplikovaná mechanika

Komplexní výpočtová podpora výzkumu a vývoje s využitím nejmodernějších přístupů – počítačové simulace, vyhodnocení experimentálních dat, tvorba výpočetních aplikací.

 • Pevnostní výpočty, výpočty deformací a napětí v konstrukcích metodou konečných prvků
 • Optimalizace konstrukcí z hlediska hmotnosti a pevnosti
 • Simulace rychlých dějů, crash výpočty
 • Výpočty kmitání a únavy strojních konstrukcí, seizmické výpočty
 • Simulace dynamického chování soustav tuhých i poddajných těles – multibody simulace
 • Simulační výpočty proudění tekutin a přenosu tepla metodou konečných objemů
 • Termodynamické výpočty, výpočty tepelného namáhání
 • Výpočty sdružených úloh (interakce tekutin a pevných těles, teplotní pole)
 • Využití umělé inteligence v technické praxi
 • Aplikovaná mechanika pro technické úlohy ze široké oblasti inženýrské praxe
 • Výzkum a následný vývoj výpočetních modulů a metod dle konkrétních požadavků zákazníka
 • Produktový list
 • SW a HW vybavení v souladu s požadavky řešených simulací
 • ANSYS/Mechanical – řešení dynamických, nelineárních úloh z oblasti pevnostního namáhání
 • ANSYS/CFD/Fluent – řešení problémů proudění a termodynamické výpočty
 • SIMPACK, alaska – programy pro multibody simulace
 • FEMFAT – řešení úloh únavy
 • LS-DYNA – řešení rychlých dějů a velkých plastických deformací
 • MATLAB – programové prostředí pro tvorbu vlastních výpočetních modulů a realizaci výpočtů
 • soubor programů pro tvorbu výpočetních modelů a sítí (FEMAP, Gambit, ICEM, GridPro)
Vstupem pro výpočty a simulace je obvykle technická dokumentace zákazníka (výkresy, CAD modely) a konkrétní požadavek na řešení technického problému. Garantujeme diskrétnost (zpravidla uzavřením dohody o mlčenlivosti). Výpočtáři oddělení Aplikovaná mechanika jsou v kontaktu se zákazníkem, pravidelně reportují postup prací na aktuální zakázce. V případě problémů či nevyhovujících výsledků okamžitě informují klienta a podílí se na návrhu případných konstrukčních změn, které jsou následně zahrnuty do modelu a přepočteny. Úpravy a přepočty je možné dle potřeby opakovat pro nalezení řešení plně vyhovujícího zákazníkovi. Provedené výpočty a jejich výsledky detailně dokumentujeme závěrečnou odbornou zprávou v jazyce dle přání klienta. Naše výpočtové práce se s výhodou opírají o podporu ostatních oddělení společnosti – zjištění materiálových charakteristik vyžadovaných pro výpočty, experimentální ověření výsledků, měření reálného namáhání, hluku a vibrací atd. Jsme Vám stále k dispozici – emailem, telefonicky, videokonferenčně i formou osobního setkání ať u nás, či u Vás.

Nedávné reference výpočtových prací a simulací

Výpočtové hodnocení energetických komponent dle norem NTD ASI

Výpočtové hodnocení kolejových vozidel dle normy ČSN EN 12663

Výpočtové hodnocení tlakových nádob dle normy ČSN EN 13445

Výpočty aerodynamiky pro železniční aplikace dle normy ČSN EN 14067