Politika kvality

Vedení společnosti vyhlašuje níže uvedenou Politiku kvality a zároveň se zavazuje všestranně prosazovat zásady zmíněné v tomto dokumentu a zajišťovat zdroje pro plnění Politiky kvality i Cílů kvality.

  1. Základním posláním společnosti Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. je poskytování výzkumných a vývojových činností, povrchových úprav materiálů a zkušebnictví pro strojírenský, letecký, energetický a dopravní průmysl.

Pro zajištění stálé vysoké úrovně těchto poskytovaných služeb, jsou ve společnosti zavedeny a neustále zlepšovány systémy managementu kvality dle AS 9100, ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO/IEC 17025, podle které jsou akreditovány Zkušební a Kalibrační laboratoře.

  1. Společnost neustále zlepšuje kvalitu výsledků výrobních, experimentálních a zkušebních činností modernizací pracovišť a pořizováním výkonnějších zařízení k udržení kroku s technickým vývojem a k uspokojení neustále zvyšujících se požadavků zákazníka.

Udržování vysoké úrovně odborných znalostí zaměstnanců a dovedností je dosahováno podporou postgraduálních i jiných způsobů vzdělávání, účastí na školeních, konferencích a přímou spoluprací s vysokými školami a dalšími českými i zahraničními výzkumnými pracovišti.

  1. Společnost usiluje o získávání finančních prostředků z veřejných národních i mezinárodních zdrojů, a to jak na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje, tak na modernizaci technologického vybavení. Tyto projekty jsou v souladu se strategickými záměry společnosti a respektují pravidla Evropské unie a národní legislativu týkající se veřejné podpory výzkumu a vývoje.